Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023

Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Thông báo số 17/TB-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh, Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023