Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Thông báo số 02/TB-KL ngày 09/01/2023, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
file đính kèm