Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2020 tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm