Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1/2018 tại Văn phòng Chi cục