Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1/2019 tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm