Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3/2019 tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm