Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1,765 m3 gỗ, 13 dao phát, 01 cưa tay, 01 xe máy độ chế)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1,765 m3 gỗ, 13 dao phát, 01 cưa tay, 01 xe máy độ chế)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1,765 m3 gỗ, 13 dao phát, 01 cưa tay, 01 xe máy độ chế): Thông báo số 659/TB-KL ngày 17/8/2022