Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Quyền thuê rừng trên diện tích đã cho thuê đất thuộc dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành, trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Quyền thuê rừng trên diện tích đã cho thuê đất thuộc dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành, trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông)
        Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Quyền thuê rừng trên diện tích đã cho thuê đất thuộc dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành, trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Thông báo số 103/TB-SNN ngày 06/9/2023
Phụ lục Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản