Thông báo về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Thông báo về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng