V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19