VV tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020