Về việc đặt Banner, thông tin tuyên truyền Chương trình "Đắk Nông - Mùa Bơ chín" năm 2018