BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III năm 2022

BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III năm 2022
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III năm 2022: Báo cáo số 732/BC-KL ngày 12/9/2022