BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2022
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2022; Tại đây./.