BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng tháng 9 năm 2022
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng tháng 9 năm 2022: Báo cáo số 735/BC-KL ngày 12/9/2022