Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2023

Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2023
Báo cáo số 38/BC-KL ngày 13/02/2023, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2023