Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2023

Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2023
Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2023: Báo cáo số 395/BC-KL ngày 10/11/2023