Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2022

Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2022
Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2022: Báo cáo số 652/BC-KL ngày 12/8/2022