Báo cáo Công tác thanh tra tháng 8 năm 2022

Báo cáo Công tác thanh tra tháng 8 năm 2022
Báo cáo Công tác thanh tra tháng 8 năm 2022: Báo cáo số 646/BC-KL ngày 11/8/2022