Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: Thông báo số 105/TB-SNN ngày 18/9/2023