Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/HH11,được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/1/2003 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk thành tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 22/2004/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Đắk Nông, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (File đính kèm: QĐ số 22/2004/QĐ-UB_ngày 01/01/2004.pdf).
Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN&PTNT ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp &PTNT - Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2007 về việc chuyển giao nguyên trạng Chi cục Kiểm lâm đang thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông quản lý (File đính kèm: QĐ số 652/QĐ-UBND ngày 21/5/2007.pdf).
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNN ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 30/6/2016, về việc sáp nhập nguyên trạng Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời thực hiện Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông thực hiện bàn giao nguyên trạng 02 Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng và Nam Nung về Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý theo quy định. 
Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gon bộ máy cúa Sở Nông nghiệp và PTNT theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ngày 27/12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 931/QĐ-SNN về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông; Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; Ngày 08/4/2019, 
UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc giải thể Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp.
1. Tổ chức và hoạt động: Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông và các đơn vị trực thuộc hoạt động thống nhất theo quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2016; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 
2. Chức năng, nhiêm vụ: Ngoài việc thực hiện theo quy định tại 
Luật Lâm nghiệp năm 2016; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm còn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 1057/QĐ-SNN ngày 26/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông (File đính kèm: QĐ số 1057/QĐ-SNN ngày 26/12/2019.pdf).
3. Về cơ cấu tổ chức:
- Ban lãnh đạo: 01 đồng chí Chi cục trưởng, 02 đồng chí Phó Chi cục trưởng.
- 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:
+ Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên;
+ Thanh tra, pháp chế;
+ Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng;
+ Hành chính, tổng hợp; 
+ Sử dụng và Phát triển rừng.
 - 09 đơn vị trực thuộc gồm:
+ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng
+ Hạt Kiểm lâm thành phố Gia Nghĩa
+ Hạt Kiểm lâm huyện Đăk R’Lấp
+ Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức
+ Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Song
+ Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Mil
+ Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút
+ Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô
+ Hạt Kiểm lâm huyện Đăk G’long
Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thành lập 10 Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã; 49 cán bộ tham gia làm phó ban Lâm nghiệp của 49 ban lâm nghiệp xã trên địa bàn toàn tỉnh.
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHÀNH CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@đaknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.506 669, Fax: (0261) 3.544 438
Website được cấp giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/3/2015
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile