Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
         Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông thực hiện theo quy định tại điều 79, 80, 81, 82, 83 thuộc chương VI Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm còn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 1057/QĐ-SNN ngày 26/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông (File đính kèm: Quyết định số 1057 ngày 26/12/2019.pdf).             Cụ thể: 
          * Vị trí và chức năng
          1. Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành lâm nghiệp; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
           2. Chi cục Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, trụ sở làm việc, con dấu và tài khoản riêng.
          * Nhiệm vụ, quyền hạn
          1. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh Đắk Nông:
          a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp;
          b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn tỉnh bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê;
          c) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật;
          d) Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh.
          2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh Đắk Nông:
          a) Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp;
          b) Theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật;
          c) Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng;
          d) Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý rừng, bảo vệ rừng, khai thác rừng, sử dụng rừng, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ, chế biến lâm sản; xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản đối với cơ sở kinh doanh, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản;
          đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc kinh doanh, chế biến lâm sản, gây nuôi, trồng cấy các loài động vật rừng, thực vật rừng theo quy định của pháp luật;
        e) Kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, nguồn gốc mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các loài động vật, thực vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục I, II CITES trên địa bàn;
          3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh Đắk Nông:
         a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
         b) Phối hợp chủ rừng trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học rừng theo quy định của pháp luật;
         c) Theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với chủ rừng và chính quyền các cấp chữa cháy rừng; trong trường hợp cần thiết tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn tổ chức chữa cháy rừng;
         d) Tổ chức xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng;
        đ) Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;     
         e) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp;
         g) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;
         h) Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, đồng phục theo quy định của pháp luật;
         i) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
         4. Về phát triển rừng:
         a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng;
         b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng và làm giàu rừng;
         c) Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật;
         d) Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng.
         5. Về giống cây lâm nghiệp:
         Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông:
         a) Quyết định công nhận hoặc hủy bỏ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; thường xuyên cập nhật, công bố công khai danh mục nguồn giống được công nhận hoặc hủy bỏ quyết định công nhận, đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên trang thông tin điện tử của Sở; thông báo cho Tổng cục Lâm nghiệp về việc công nhận hoặc hủy bỏ quyết định công nhận nguồn giống ngay sau khi ban hành quyết định;
         b) Hướng dẫn quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn giống được công nhận; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp;
         c) Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định pháp luật.
         6. Về sử dụng rừng:
         a) Tham mưu, hướng dẫn xây dựng, thẩm định trình phê duyệt, kiểm tra việc thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ, lâm sản khác và chế biến lâm sản;
        b) Tham mưu đóng, mở cửa rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Thẩm định, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên, khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng, khai thác nhựa Thông theo quy định;
        c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động khai thác tận thu, tận dụng gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên; khai thác động vật rừng thông thường, bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng thông thường từ tự nhiên.
        7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.
       Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-KL ngày 03/1/2020 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Chi cục KIểm lâm Đắk Nông (File đính kèm: QĐ số 03 ngày 03/1/2020); Quyết định số 04/QĐ-KL ngày 03/1/2020 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Hạt Kiểm lâm (File đính kèm: QĐ số 04 ngày 03/1/2020).Quyết định số 05/QĐ-KL ngày 03/1/2020 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng trực thuộc Chi cục KIểm lâm Đắk Nông (File đính kèm: QĐ số 05 ngày 03/1/2020). 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile