Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
           1. Giới thiệu chung
   Tên đầy đủ: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông.

Đơn vị chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.

           Địa chỉ:  Đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

           Số điện thoại: 02613.544.438

           Fax: 002613.544.438

           Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn

           Website: http://kiemlam.daknong.gov.vn/ 
         Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông và các đơn vị trực thuộc hoạt động thống nhất theo quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 
          2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Kiểm lâm
          * Năm 2004
          Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11, được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/1/2003 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk thành tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 22/2004/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Đắk Nông, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (File đính kèm: QĐ số 22/2004/QĐ-UB_ngày 01/01/2004.pdf).
            * Năm 2007
          Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN&PTNT ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp &PTNT - Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2007 về việc chuyển giao nguyên trạng Chi cục Kiểm lâm đang thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông quản lý (File đính kèm: QĐ số 652/QĐ-UBND ngày 21/5/2007.pdf).
          * Năm 2016
          Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNN ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 30/6/2016, về việc sáp nhập nguyên trạng Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời thực hiện Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông thực hiện bàn giao nguyên trạng 02 Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng và Nam Nung về Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý theo quy định. 
          * Năm 2019
          Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gon bộ máy cúa Sở Nông nghiệp và PTNT theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ngày 27/12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 931/QĐ-SNN về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông; Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc giải thể Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Dray Sáp (File đính kèm: 
QĐ số 293/QĐ-UBND ngày 06/3/2019QĐ số 467/QĐ-UBND ngày 08/4/2019)
          * Năm 2023
         
Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc tổ chức lại Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông; thực hiện hợp nhất 08 Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố thành 04 Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, cụ thể: hợp nhất Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong và Hạt Kiểm lâm thành phố Gia Nghĩa thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong - Gia Nghĩa; hợp nhất Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức và Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp; hợp nhất Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song và Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil; hợp nhất Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô và Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Krông Nô - Cư Jút (File đính kèm: QĐ số 458/QĐ-UBND ngày 12/4/2023)


 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile