Best allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com apk mod mod2go.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android

Tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng lúc: Thứ ba - 28/11/2023 20:32 - Người đăng bài viết: kiem lam dak nong
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, nhất là định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến; từ đó tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức tích cực tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giám sát việc thực hiện của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tuyên truyền và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, giải pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biểu hiện, hành vi chưa đúng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; lan tỏa sâu rộng những thành tựu, cải tiến, cách làm, mô hình đổi mới trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nội dung thông tin, tuyên truyền phải cụ thể, dễ hiểu, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo, nhất là dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử. Chú ý tuyên truyền về quyền, lợi ích, nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi thực hiện Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử; đổi mới và đa dạng các hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền sinh động, phong phú, thiết thực, kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay; công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC; nhiệm vụ, công việc, mục tiêu cần đạt được của tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo. Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức rõ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử, Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, các nhóm tiện ích của Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, một cửa liên thông hiện đại… Thông tin kịp thời về các TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh (Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh) đã kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để biết và thực hiện được thuận lợi. Hướng dẫn người dân cách thức thực hiện Dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc Dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh có kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt là các TTHC thiết yếu; các TTHC đã được đơn giản hóa, liên thông trên địa bàn tỉnh và một số TTHC thường xuyên gắn liền với đời sống Nhân dân như: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thuế, Bảo hiểm xã hội...

Chủ tịch UBND tỉnh giao:

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc Đề án 06 do đơn vị mình được phân công thực hiện (ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, Kế hoạch triển khai Đề án 06 hàng năm của đơn vị); có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Kế hoạch đề ra; thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng các quy định về niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định; ...

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền về lợi ích và các nhóm tiện ích của Đề án 06; những tiện ích mang lại cho người dân, tổ chức trong công tác triển khai dịch vụ công; ứng dụng Thẻ CCCD gắn chíp, định danh điện tử gửi các Sở, Ban, ngành, các cơ quan truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thống nhất, đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền;

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh thực hiện tăng cường tuyên truyền nội dung về Đề án 06. Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu, cập nhật thông tin, nội dung triển khai Đề án 06 cho báo chí, truyền thông địa phươn; thực hiện công tác tuyên truyền Đề án 06 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên các hình thức truyền thông sẵn có của đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa các nội dung giới thiệu về vai trò, tầm quan trọng và các nhóm tiện ích của Đề án 06 nhất là nội dung Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến vào chương trình sinh hoạt ngoại khóa tại các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.    

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này theo quy định và phân cấp ngân sách hiện hành.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong việc giải quyết TTHC.

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử của tỉnh xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, số lượng các tin, bài nhằm thông tin, tuyên truyền về việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án 06; kịp thời đưa tin biểu dương những mô hình, sáng kiến, giải pháp hay, sáng tạo, nêu gương người tốt, việc tốt; phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu với thời lượng, khung giờ thích hợp.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

https://daknong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/tuyen-truyen-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-c-451120
Tác giả bài viết: Thùy Linh
Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông
 In bài viết  Lưu bài viết này Quay lại
 
 
Thông báo
chuyên mục tin
tin nóng
tin trong ngành
Danh mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 5639
  • Tháng hiện tại: 75522
  • Tổng lượt truy cập: 1231747
Liên kết Website

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CHI CỤC KIỂM LÂM ĐĂK NÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Công Trường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông
Địa chỉ: Đường Điểu Ong - phường Nghĩa Trung - thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Email: cckl.snnptnt@daknong.gov.vn, ĐT: (0261) 3.544 438, Fax: (0261) 3.544 438
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 159/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/02/2024
Thiết kế và vận hành bởi Trung tâm CNTT - Sở TTTT tỉnh Đăk Nông
Xem bản: Desktop | Mobile